Yoga förbättrar neuropsykologisk förmåga hos deprimerade

Vid allvarlig depression är det vanligt med kognitiva nedsättningar det vill säga förmågan att klara av högre funktioner såsom beslutsfattande, associationsförmåga, språkfärdighet, matematik och logik med mera. En nyligen publicerad vetenskaplig studie undersökte huruvida regelbundet yogautövande kunde ha en gynnsam effekt på depression.

En grupp på 23 personer fick endast anti depressiv medicin, en annan grupp med 26 personer fick anti depressiv medicin i kombination med yoga och slutligen fick en tredje grupp bestående av 16 personer endast yoga. De kognitiva funktioner som undersöktes var sifferminne, verbal inlärningsförmåga och en så kallad TMT test. Den sistnämnda undersöker förmågan att under tidspress kunna binda ihop cirklar i ett banmönster lite förenklat förklarat.  Testerna genomfördes före och efter 3 månader.

I jämförelse med en frisk kontrollgrupp sågs en signifikant förbättring för grupp med kombination av medicinering och yoga eller medicinering enbart.  Författarnas slutsats var att yoga förbättrar neuropsykolog förmåga för patienter med depression.

Referens: Halappa NG et al. Improvement in neurocognitive functions and serum brain-derived neurotrophic factor levels in patients with depression treated with antidepressants and yogaIndian J Psychiatry. 2018 Jan-Mar;60(1):32-37. doi: 10.41 

Kommentera