Att mäta kroppsfett

Att mäta sin vikt är gammalt som gatan. Idrottare och numera även motionärer har gått ett steg längre och efterlyser ofta fettmätning. Inom idrotten är kroppssammansättning i fråga om fett kontra muskelmassa något av ett styrinstrument för kosthåll men frågan är hur mycket man vet om fettmätmetodernas tillförlitlighet? Felkällorna varierar beroende på instrument men ibland påverkar även testledarens kompetens utfallets korrekthet.

Undervattensvägning

Undervattensvägning (UV) har länge ansetts vara så kallad gold standard, vilket innebär att andra mätinstrument bedöms i relation till UV. Man undersöker validitet vilket innebär att man vill säkerställa att instrumentet verkligen mäter vad som avses och ingenting annat. UV är inte speciellt användarvänligt med tanke på att personen måste mätas i en vattentank där den undanträngda volymen vatten ger en indirekt mätning av kroppssammansättning baserat på Archimedes princip. Metoden är i övrigt säker men används oftast i labbmiljö.

Kaliper

Kalipermätning (hudvecksmätning) är billigt och lättillgängligt men påverkas starkt av mängd vätska i det parti som man mäter. En ytterligare felkälla är testledare vars kompetens har en stor betydelse för hur själva mätningen utförs. Det råder stora individuella skillnader när det gäller vart underhudsfett lagras. Reliabiliteten framför allt vid upprepade mätningar är låg eftersom testledarens förmåga att upprepa mätningen på exakt samma sätt är nära på omöjligt.  Mycket stor felmarginaler förekommer.

Bio-impedans

Bioelektrisk impedans handlar helt kort om att en svag växelström leds genom kroppen. Det motstånd som kroppen möter varierar mellan olika vävnader och det är vad som menas med Bio-impedans. Fettfri kroppsvävnad leder bättre än fettmassa där motståndet är högre. Ju lägre resistens desto lägre fettvikt. Metoden är förhållandevis enkel och användarvänlig men har sina felkällor med anknytning till vätska innanför och utanför kroppens celler. Metoden är inte validerad för undervikt och fetma och olämplig vid inflammation eller undernäring. Därmed inte heller det bästa för de med anorexi eller ortorexi.

Bod Pod

Bod pod är ett stort äggliknande instrument bestående av två kammare varav personen sitter i den ena. Den har många likheter med UV men det är luft som undanträngs istället för vatten. Tryckskillnader mellan de olika kamrarna ger i slutändan information om kroppens densitet baserat på Boyle´s lag. Bod pod är ett validerat instrument som är lika tillförlitlig som UV men betydligt mer användarvänlig. Test – retest reliabiliteten och validitet för mätning av kroppsfett är mycket hög.

Vid samtliga mätningar oavsett instrument krävs testledarutbildning för att säkerställa att personen kommer i det skick som krävs, att mätningen gör enligt protokoll och att tolkning av resultat är korrekt. 

https://ylab.com/bodpod/

 

 

Kommentera