”Lazy Karma” och inlärd hjälplöshet

En pessimistisk syn på livet kan så gott som alla ha någon gång i livet. När den pessimistiska synen däremot kvarstår under en längre tid förändrar den vårt sinnesläge och vi löper risk att bli depressiva. Långvarig depression kan i sin tur leda till vad man kallar en inlärd hjälplöshet.

Att tillskriva makt till yttre faktorer

När vi anammat det tillståndet intar vi en offerställning och tror att vårt negativa tillstånd är förorsakat av yttre ting som vi inte rår på. Med andra ord lägger vi ansvar för vår situation och även möjligheten att förändra situation på andra . Med andra ord gör vi oss själva hjälplösa.

Ta tag i ditt liv

Att lägga vårt öde i andras händer ses på olika sätt i olika kulturer. I öst talar man om Karma och när någon inte försöker ta sig ur sitt depressiva läge talar man om en ”lat” karma.  Dalai Lama uttrycker det på följande sätt:

”Karma means action and action motivated by compassion is good. To complain that what happens to you is just the result of your Karma being lazy. Instead, confidently recalling the advice that, ”you are your own master, you can change what happens by taking action”.

Kommentera