Fysisk aktivitet och hälsa

on

Av Gästbloggare Anatoli Grigorenko, PhD

Fysisk aktivitet är ett hett ämne inom folkhälsa.  Vi bombarderas i stort sätt dagligen av information om bristande fysisk aktivitet och uppmuntras till att röra på oss mer. Vare sig man vill eller inte, räknar iPhone antal steg och Apple watch säger till att man borde stå upp eller röra på sig mer.

SVENSKAR ÄR FYSISKT AKTIVA

En omfattande undersökning i EU – Eurobarometer har rapporterat en stor skillnad bland EU-länder beträffande andel regelbundet fysiskt aktiva personer. Trots mångas oro, ligger Sverige inte så tokigt till med mer än 70% av respondenter som angett att de är fysiskt aktiva med minst en viss regelbundenhet. Samma siffror för till exempel Italien är 23%.

Det är välkänt att regelbunden fysisk aktivitet och träning kan förbättra hälsa, förebygga livsstilssjukdomar (t ex diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, etc), öka livskvalité och förlänga symtomfri livslängd mm.

I en studie (Bauman et al., 2012) summerade man tidigare fynd för att kartlägga vilka faktorer som påverkar människor i frågan om fysisk aktivitet.

PÅVERKANDE FAKTORER FÖR HUR FYSISKT AKTIVA VI ÄR

Hälsostatus och self-efficacy var för vuxna de två tydligaste och avgörande faktorer som korrelerade med fysisk aktivitet. Bland de faktorer som hade en omvänd/negativ korrelation med fysisk aktivitet utan att vara avgörande var: ålder, övervikt, upplevd ansträngning. För arbetsrelaterade parametrar som visade sig ha ett negativ samband med fysisk aktivitet identifierade man: arbetsbelastning, arbetstimmar, övertid. Stress visade vara stark avgörande faktor för frånvaro av fysisk aktivitet.

Intressant var, att varken kunskapsnivå eller inställning/attityd verkade ha ett samband med fysisk aktivitet. Det fanns för lite data för några slutsatser beträffande samband mellan miljö och fysisk aktivitet.

Anatoli Grigorenko, idrottsforskare

Kommentera